Kontakt

Pełne dane firmy wraz z mapką dojazdu znajdują się w zakładce „kontakt”.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka określa zasady korzystania ze strony internetowej działającej pod adresem internetowym http://gswlegal.pl/ („Strona”).
 2. Strona prowadzona jest przez: GSW LEGAL Grabarek, Szalc i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fabrycznej 5A, 05-077 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388385; NIP 5252508723 („Kancelaria”), będącą właścicielem i administratorem Serwisu.
 3. Kontakt z Kancelarią: za pośrednictwem poczty elektronicznej: gsw@gswlegal.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Kancelarii.
 4. Użyte w Polityce określenia posiadają następujące znaczenie:
  a. Kancelaria – GSW LEGAL Grabarek, Szalc i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie;
  b. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
  c. Polityka – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Strony, dostępny pod adresem http://gswlegal.pl/;
  d. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  e. Strona – strona internetowa działająca pod adresem internetowym http://gswlegal.pl/;
  f. Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Stronę;
 5. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest Kancelaria.
 6. Kancelaria przetwarza Dane Osobowe Użytkownika zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony, w tym zapisywane w plikach cookies na zasadach opisanych w §2 i 3 poniżej.
 7. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z RODO do celów analitycznych (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii w postaci administrowania Stroną).

§ 2. Polityka cookies

 1. Kancelaria stosuje tzw. pliki cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są przez mechanizmy zarządzające serwerem na urządzeniu końcowym Użytkownika, które to serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 2. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Stroną, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności Strony.
 3. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kancelaria.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, z zastrzeżeniem, że wyłączenie tej opcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony.

§ 3. Logi systemowe

 1. Strona zbiera zapytania HTTP kierowane do serwera Strony na podstawie analizy logów dostępowych.
 2. Do zbieranych informacji mogą należeć: adres IP Użytkownika który odwiedził Stronę, nazwa stacji Użytkownika, data i czas systemowy rejestracji i odwiedzin, informacje o błędach, jakie nastąpiły.
 3. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym Kancelarii.
 4. Logi systemowe wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Strony, jak również w celach statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkownika.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Polityką zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz RODO.
 2. Data opublikowania Polityki: 21 czerwca 2018 r.