Kontakt

Polityka prywatności

Preambuła

Staramy się dbać o prywatność użytkowników serwisu, dlatego chcemy, abyście Państwo czuli się bezpiecznie i komfortowo w czasie korzystania z naszych usług. 

Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji o zasadach przetwarzania przez GSW LEGAL danych osobowych oraz o zasadach zbierania informacji zawartych w plikach cookies, który prezentuje mi.in., jak odczytywać komunikaty na stronie w zakresie gromadzenia plików cookies, a przede wszystkim jak przetwarzamy dane osobowe i że robimy to zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony www.gswlegal.pl jest spółka: GSW Legal Szalc i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiktorskiej 65, 02-587 Warszawa (dalej: GSW LEGAL).

Kontakt

W zakresie spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych wysyłając wiadomość mailową na adres gsw@gswlegal.pl,  lub listownie, przesyłając korespondencję w formie tradycyjnej na adres siedziby administratora.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem serwisu na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań, przed jej zawarciem,
 2. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na administratorze,
 3. art. 6 ust. 1 lit f) RODO, kiedy przetwarzanie odbywa się z uwagi na uzasadniony interes administratora, w szczególności:
  1. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed Państwa roszczeniami,
  2. realizacja wewnętrznych celów analitycznych lub statystycznych;
  3. wykonywanie umów zawartych pomiędzy Administratorem a Państwa organizacją,
  4. odpowiadanie na korespondencję, czy zapytania, kierowane do kancelarii drogą mailową, pocztą tradycyjną, za pośrednictwem strony internetowej, czy inaczej.

Ujawnianie danych osobowych użytkowników 

Współpracujemy z podmiotami, które mogą otrzymać od nas Twoje dane osobowe, mogą to być m.in.:

 1. podmioty, którym musimy udostępnić informacje na podstawie przepisów prawa;
 2. nasi podwykonawcy z którymi współpracujemy, którzy świadczą dla nas typowe usługi takie, jak usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, windykacyjne lub księgowo-rachunkowe.

Czas przetwarzania

Przechowujemy dane wyłącznie przez czas niezbędny do tego. Z tego względu, Państwa dane osobowe będziemy usuwać po realizacji celów o których powyżej, lub po upływie czasu przewidzianego przepisami prawa (np. termin przedawnienia roszczeń).

Dane osobowe zebrane w związku z wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i adwokatów, współpracujących z kancelarią, przechowywane są przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w wyniku którego dane osobowe zostały pozyskane.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 

dostępu do swoich danych, sprostowania danych, uzyskania kopii danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora. Dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że będą istniały istotne i uzasadnione podstawy prawne, które okażą się nadrzędne wobec interesów osoby, której dane dotyczą, jej praw i wolności. Prawo to nie przysługuje w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego lub adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Realizacja powyższych uprawnień może się wiązać z podaniem informacji potwierdzających tożsamość osoby zgłaszającej chęć realizacji ww. praw w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych. 

Podanie  danych jest dobrowolne, jednakże ich niewykonanie tego może spowodować, że kancelaria nie będzie w stanie nawiązać z Państwem współpracy, podpisać umowy lub skontaktować się w Państwa sprawie.

Przekazywanie danych 

GSW LEGAL oświadcza, że dane osobowe nie będą przetwarzane poza obszarem EOG, ani nie będzie na nich dokonywane zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Korzystanie przez GSW LEGAL z danych zawartych w plikach cookies

GSW LEGAL jako administrator strony www.gswlegal.pl (dalej: serwis) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli stanowiących dane informatyczne, w szczególności niewielkich plikach tekstowych, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na twardym dysku urządzenia końcowego, przy pomocy którego korzystacie Państwo z serwisu.

Dane te są zapisywane w celu: 

prawidłowego funkcjonowania serwisu, jego konfiguracji, zapewnienia jego bezpieczeństwa i niezawodności, monitorowania stanu sesji lub prowadzenia analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń stron internetowych zawartych w serwisie. Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. 

Cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, czy opuszczenia serwisu, albo wyłączenia przeglądarki internetowej.

Stałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu, aż zostaną usunięte przez użytkownika w ramach dostosowania ustawień plików cookies.

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

Administrator danych zapewnia i zobowiązuje się stosować do zasad przetwarzania danych osobowych, określonych przede wszystkim przez RODO oraz m.in. ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administrator szczególnie stara się stale zapewniać bezpieczeństwo danych osobowych zgromadzonych i przetwarzanych, zapewniając adekwatne środki ochrony danych, organizacyjne, sprzętowe, aktualizując stosowane środki ochrony i starając się zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do danych. Zgodnie z zasadami RODO, Administrator stara się zapewnić stosowanie zasady minimalizacji danych, przetwarzania danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zachowując integralność danych i ich poufność. Administrator stara się odpowiednio dokumentować czynności przetwarzania oraz stosowane środki ochrony, wychodząc naprzeciw zasadzie rozliczalności. 

Zasady zbierania informacji w plikach cookies 

Kancelaria stosuje pliki cookies, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są przez mechanizmy zarządzające serwerem na urządzeniu końcowym użytkownika, które to serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest GSW LEGAL.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, z zastrzeżeniem, że wyłączenie tej opcji może spowodować pewne utrudnienia, czy ograniczenia w korzystaniu ze strony. Tym niemniej ustawienia plików cookies są niezmiennie dostępne jako opcja dla użytkowników pragnących samodzielnie dostosować ustawienia do swojej przeglądarki w urządzeniu końcowym.

Logi systemowe

Strona zbiera zapytania HTTP kierowane do serwera Strony na podstawie analizy logów dostępowych.

Do zbieranych informacji mogą należeć: adres IP użytkownika który odwiedził stronę serwisu, nazwa stacji użytkownika, data i czas systemowy rejestracji i odwiedzin, informacje o błędach, jakie nastąpiły.

Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym kancelarii.

Logi systemowe wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów, jak również w celach statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkownika.

Zmiana Polityki Prywatności 

GSW LEGAL ma uprawnienie do wprowadzania zmian do niniejszego dokumentu, jednak aktualna treść Polityki Prywatności każdorazowo będzie dostępna na stronach serwisu, do zapoznania się i zaakceptowania przez użytkowników.